Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 1. Niniejszy dokument, nazywany dalej: Polityką Prywatności, wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych, oraz przysługujące Użytkownikom (osobom korzystającym z Serwisu internetowego https://www.zakazanewydawnictwo.pl prawa i obowiązki Administratora jako Administratora danych.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki Klient proszony jest o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest: […] (dalej wskazywana jako: „Administrator”);

CEL I ZAKRES PTZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu umożliwienia komunikacji oraz składania i realizacji zamówień za pośrednictwem serwisu internetowego zakazanewydawnictwo.pl dalej nazywanego: Serwisem), informowania o ofertach Sklepu internetowego oraz innej bezpośredniej komunikacji marketingowej z Klientem przy zastosowaniu wskazanych przez niego danych poczty e-mail i numeru telefonu.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do korzystania z usług Administratora tj.:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
 3. Administrator nie przetwarza danych osobowych szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 RODO, ani też danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych w rozumieniu art. 10 RODO.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane za ich zgodą, wyrażoną w momencie rejestracji Konta, zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem: https://zakazanewydawnictwo.pl/regulamin/ (dalej nazywanego regulaminem), umożliwiającego korzystanie z Serwisu;
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak udzielenia zgody uniemożliwi korzystanie z usług Administratora.
 6. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione Administratorowi. Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika. Przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji handlowej odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Użytkownika.

WYCOFANIE ZGODY

Użytkownik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być wycofana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody nie dłużej niż do czasu jej odwołania.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikom przysługuje:
 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych Użytkownika wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych odrębnie działań, jeżeli:
 • przetwarzane dane są zdaniem Użytkownika nieprawidłowe lub przetwarzane bezpodstawnie;
 • Użytkownik nie życzy sobie usunięcia danych osobowych, ponieważ potrzebuje ich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 • na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 1. prawo do przenoszenia danych osobowych:
 • Użytkownikowi przysługuje prawo otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie .csv) danych osobowych, które go dotyczą lub które samodzielnie dostarczył;
 • Użytkownik może zlecić Administratorowi przekazanie w/w danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli zdaniem Użytkownika przetwarzanie jego danych osobowych następuje niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie do Administratora Danych Osobowych. Proszę pamiętać, że przed realizacją uprawnień Administrator będzie zobowiązany do upewnienia się, że Użytkownikowi przysługuje powyższe prawo, czyli ma powyższe prawo, czyli dokonać weryfikacji.
 1. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.
 2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu Internetowego są przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w celu w jakim zostały udostępnione do: Google LLC z siedzibą w Mountain View w Stanach Zjednoczonych na podstawie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA (dalej: Porozumienie) tj. zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. o numerze IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do Porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 Rozporządzenia.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności obowiązuje od dnia ……. 2023 r. Osoby, które udostępniły swoje dane Administratorowi przed publikacją nowej polityki prywatności na stronie internetowej, zostaną poinformowane o zmianach drogą elektroniczną, na dotychczas wskazany adres e-mail i w przypadku niezaakceptowania zmian mogą zrezygnować z konta. Zmieniona Polityka prywatności będzie również udostępniania na stronie Administratora.
 2. Zmiana Polityki prywatności nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron, ani inne okoliczności, mające miejsce przed wejściem zmiany w życie, chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

PLIKI COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:

A_tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;

 1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np: ponownie dodanie produktu do koszyka;
 2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art.  173 ust. 2 użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych czynnościach podejmowanych przez użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania;
  2. czas wysłania odpowiedzi;
  3. nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  6. informacje o przeglądarce użytkownika;
  7. informacje o adresie IP użytkownika;
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisie.