Regulamin

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia lub w inny sposób korzysta z Serwisu.
 2. Konsument – osoba fizyczna, będąca Klientem, która nabywa Towary w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna, będąca Klientem, która nabywa Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej ale nabycie to nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.zakazanewydawnictwo.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
 5. Towar – produkty sprzedawane w Serwisie.
 6. Sprzedawca – Roman Poghosyan prowadzący dzialalność pod firmą ROMAN POGHOSYAN NIP: 7712912586, REGON: 387842354, Rozprza 97-340, Longinówka 78B
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Księgarnia Internetowa prowadzona jest przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego w tym określa zasady:

  a) składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną;
 1. zawierania umów sprzedaży Towarów;
 2. świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Serwisie;
 3. świadczenia drogą elektroniczną innych usług. 

§ 2. Warunki korzystania z Księgarni Internetowej

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Księgarni jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:


 1. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub inna przeglądarka internetowa obsługująca technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
 2. sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
 3. dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.
 4. ponadto Klient powinien posiadać numer telefonu komórkowego, na który będą wysyłane informacje o możliwości odbioru paczki.

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru należy w Sklepie Internetowym dokonać wyboru dostępnego Towaru i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” lub o podobnej treści – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia.

§ 4. Ceny produktów i promocje

 1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
 2. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy, faktury

 1. Księgarnia internetowa udostępnia następujące formy płatności:

  a) Płatność online.
 2. Wyboru formy płatności i formy dostawy Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia
 3. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.
 4. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
 5. Sprzedawca do każdego zrealizowanego Zamówienia wystawia na dane podane przez Klienta w Zamówieniu fakturę w formie elektronicznej i doręcza ją na podany przez Klienta adres e-mail.
 6. Klient nabywający Towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (potocznie „kupujący na fakturę”) powinien w trakcie składania Zamówienia w zakładce „dane do faktury” podać swoją firmę, jej adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych (NIP). Sprzedawca może odmówić wystawienia faktury lub jej korekty w razie braku lub błędnego podania numeru NIP Klienta.

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. 
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, Konsument lub Przedsiębiorca powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa na adres poczty elektronicznej [email protected].
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument lub Przedsiębiorca może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do Regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Konsumenta lub Przedsiębiorcy.
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia. Do czasu zwrotu Towaru Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
 6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: […]
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument lub Przedsiębiorca. Koszty te zależą od wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę sposobu dostawy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:

  a) boxu jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu Towaru zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). 
 10. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego forma płatności przy składaniu Zamówienia, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskaże numer rachunku bankowego. 


§ 7. Konto Klienta

 1. Klient może zarejestrować swoje konto w Serwisie. 
 2. W celu rejestracji konta w Serwisie Klient podaje swój adres e-mail oraz powinien ustawić hasło dostępowe.
 3. Z chwilą rejestracji konta Sprzedawca rozpoczyna świadczenie nieodpłatnej usługi prowadzenia konta w Serwisie. Usługa świadczona jest do czasu usunięcia konta przez Klienta, co może nastąpić w dowolnym momencie lub po wypowiedzeniu umowy przez Sprzedawcę z zachowaniem co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zmienić zasady świadczenia usługi informując o tym Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub Serwisu na dwa tygodnie przed wejściem w życie zmian. 

§ 8. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres: [email protected]
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą za dostarczenie Towaru zgodnego z umową. Odpowiedzialność ta regulowana jest w rozdziale 5A ustawy o prawach konsumenta (informacji tej nie należy rozumieć jako wybór prawa polskiego jako prawa właściwego). W pozostałych przypadkach, jeżeli nabywcą jest inny Klient, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na podstawie rękojmi (art. 556 i następne ustawy – Kodeks cywilny).
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem ani Przedsiębiorcą uprzywilejowanym a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce strony głownej oraz pobrać go lub sporządzić jego wydruk. Ponadto Klient otrzymuje tekst regulaminu w wiadomości mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie Serwisu. 
 3. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.